Οργανισμός: ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Περίοδος υλοποίησης: Από 01 Μαρ. 2015 Μέχρι 01 Μαρ. 2018
Επαναλαμβανόμενη ετήσια δράση: Οχι
Κατάσταση: Εγκεκριμένη
Πλαίσιο Δράσης: Erasmus+ Key Action 3 - Support for policy reform - Prospective initiatives
Προϋπολογισμός δράσης: Κρατικός προϋπολογισμός ΥΠΠ, ευρωπαϊκό έργο ATS202

Ευρωπαϊκό έργο ATS2020: Ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων

Περιγραφή

Το έργο «ATS2020: Assessment of Transversal Skills 2020» στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών για τον 21ο αιώνα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μέσα από ένα μαθησιακό μοντέλο βασισμένο στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού φακέλου (portfolio) για σκοπούς αξιολόγησης του μαθητή, στη βάση των κομβικών οριζόντιων δεξιοτήτων (π.χ. κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες, αυτοαξιολόγηση). Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Ε’ και Στ’ τάξη)  και γυμνασίου.

Οι δράσεις του έργου αναμένεται να υλοποιηθούν σε τρεις φάσεις: τον σχεδιασμό του έργου και την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων (1η χρονιά), την πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία και την παρακολούθησή της (2η χρονιά), καθώς και την ανάλυση αποτελεσμάτων και τη συγγραφή εκθέσεων (3η χρονιά).

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Key Action 3 - Support for policy reform - Prospective initiatives) για 3 χρόνια και έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα  €2.600.000.

Στο έργο συμμετέχουν 17 ευρωπαϊκοί οργανισμοί από 11 ευρωπαϊκές χώρες, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) να έχει το συντονισμό (Project Coordinator) της όλης προσπάθειας. Ειδικότερα, εμπλεκόμενοι στο εν λόγω έργο είναι υπουργεία παιδείας χωρών-μελών της Ε.Ε., ινστιτούτα εκπαίδευσης, πανεπιστήμια και άλλοι φορείς. Από την Κύπρο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι, μαζί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) και οι Διευθύνσεις Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Στα 3 χρόνια της ζωής του έργου, οι χώρες που συμμετέχουν θα εφαρμόσουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα το μαθησιακό μοντέλο που εισηγείται η ομάδα του έργου. Η εφαρμογή θα αξιολογηθεί και τα συμπεράσματα θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εισηγήσεις πολιτικής, καθώς η έμφαση στην τεχνολογία αλλά κυρίως στην αξιολόγηση του μαθητή και των οριζόντιων και κομβικών δεξιοτήτων, εμπίπτει στις εμφάσεις της Ε.Ε. και τους στόχους του «Ευρώπη 2020».

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Υ.Π.Π. για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, το Π.Ι. θα εργαστεί συστηματικά, σε συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και όλους τους εταίρους από την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για την υλοποίηση δράσεων που θα προωθούν τη βελτίωση των μαθησιακών επιπέδων των μαθητών μας του Δημοτικού και Γυμνασίου, μέσω της καλλιέργειας κομβικών, οριζόντιων δεξιοτήτων όπως π.χ. της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας κ.ά, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η εμπειρογνωμοσύνη των λειτουργών του Π.Ι. αλλά και του Υ.Π.Π. γενικότερα σε θέματα υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και τα τελικά προϊόντα του έργου, θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, στο πλαίσιο των στόχων του Υ.Π.Π.


Παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα, έρευνα δράση
Κομβικές οριζόντιες δεξιότητες μαθητών
Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς
ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Συντονιστής Έργου)
ΥΠΠ - ΚΕΕΑ
ΥΠΠ - Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης
ΥΠΠ - Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης


 

Cyprus Pedagogical Institute Latsia, Nicosia, Cyprus - coordinator
Ministry of Education and Culture, Nicosia, Cyprus
Centre for Educational Research and Evaluation (CERE), Nicosia, Cyprus
Danube University Krems, Krems, Austria
CVO Antwerpen, Hoboken, Belgium
Croatian Academic and Research Network, Zagreb, Croatia
Foundation of INNOVE, Tallin, Estonia
University of Tampere, Tampere, Finland
Computer Technology Institute & Press “Diophantus”, Rion Achaias, Greece
Monaghan Education Centre, (Junior Cycle for Teachers), Ireland
H2 Learning Limited, Dublin, Ireland
Centre of Information Technologies in Education, Vilnius, Lithuania
National Examinations Centre, Ljubljana, Slovenia
Ministry of Education, Science and Sport, Ljubljana, Slovenia
Educational Research Institute, Ljubljana, Slovenia
National Education Institute Slovenia, Ljubljana, Slovenia
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Santiago de Compostela, Spain

Associated partners

Ministry of Education, Estonia
Microsoft Operations Ltd., Ireland
Adobe, Belgium
Trinity College Dublin, Ireland
Welsh Assembly Government, UK

     GERIET
     Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ypourgeio paidias & politismou
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Paidagwgiko Kyprou
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου